Νέα από Ελλάδα και το Σύμπαν

Νέα ευνοϊκή τροπολογία για τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής

megaro_1

Νέα ευνοϊκή τροπολογία για τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο κανείς να μπορεί να υπολογίσει – ούτε καν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – πόσο θα είναι το ύψος της ζημιάς για το ελληνικό δημόσιο.

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία «από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τον μη υπολογισμό των τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και έως την 31-8-2014. Το ύψος της απώλειας αυτής εξαρτάται από τον χρόνο που κάθε ποσό από κατάπτωση εγγύησης κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, το ύψος του, τον χρόνο που τελικά θα εισπραχθεί κλπ».

Με την τροπολογία που φέρει τις υπογραφές τεσσάρων συναρμόδιων υπουργών (Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Εργασίας) ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) από την έναρξη της ισχύος του νόμου έως τις 31 Αυγούστου 2014:

– απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμού, για όλες τις πράξεις και ανταλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.

– δεν επιτρέπεται σε βάρος του η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών.

-αναστέλλονται κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού η διασφαλιστικού μέτρου.

-δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου».

 

About the author

milt-man

Η ζωή δεν σταματά να αναζητά και να μαθαίνει. όταν ψάχνεις βρίσκεις και όταν βρεις, θέλεις κι άλλο. Το κι άλλο είναι αυτό που σου δίνει ζωή για λίγο ακόμα.