Μυστήρια

Αναφορές εις τόν αριθμόν των επτά Φωνηέντων

number-7

 

”κατά τήν γένεσιν τού Απόλλωνος είς τήν νήσον Δήλον, ώς ο μύθος ιστορεί, οί Κύκνοι άεισαν= ύμνησαν= ωμίλησαν επτάκις καί ογδόην φοράν ”ούκ άεισαν”. Πράγματι , η μυστική γνώσις, περί τής επταήχου φωνής, ή τής επτάδος φωνής, υπονοεί τάς επτά χορδάς τής Απολλωνίου Λύρας, κιθάρας. Υπονοεί τά επτά φωνήεντα τής λυριζούσης Ελληνικής γλώσσης καί τά επτά χρώματα τών Λυρών= ηλιο-ροών τού σύμπαντος κόσμου. Η ονομασία Κύκνος, επί τού κειμένου, παραβολικώς, προφητεύει τόν εμπνευσμένον καί αποκαλυπτικόν λόγον, δήλα-δη τόν Αλφόν= λευκόν, αληθή, προφητικόν κι ερμηνευτικόν λόγον.” (σ.191, Ύμνος είς Απόλλωνα, από τό βιβλίον Αποκωδικοποίησις Ύμνων Καλλιμάχου, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου, εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ).

”υπεθυμίζω, ότι τήν μέν δύναμιν τού Απόλλωνος ώρισα ώς μίαν, ρυθμικήν δι’ όλον τό σύμπαν, τήν δέ εξουσίαν αυτού, εφ΄ όλων τών φυσικών ενεργειών. Είς τόν πτολίαρχον Απόλλωνα οφείλεται ο ρυθμός τής Διανοίας, τού Λόγου, τού Νοός. Είς τόν Απόλλωνα οφείλεται ο ρυθμός τών φωτοενεργειών καί τών ήχων, δήλα-δη η επτάχροος Ίρις κι η επτάηχος φωνή. Είς τόν Απόλλωνα οφείλεται κι η δόμησις όλων τών γαιωδών σωμάτων, είς βωμούς εστιών ζωής κι έν συνεχεία αναγωγικής προόδου. Είς αυτόν προσέτι οφείλεται καί τό θαύμα τής Ελληνικής Γλώσσης, παιδείας καί ελλόγου Διανοίας.” (σ.200,Ύμνος είς Απόλλωνα, από τό βιβλίον Αποκωδικοποίησις Ύμνων Καλλιμάχου, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου, εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ 2000).

”τό κύριον σώμα εκάστου οργάνου (ΧΕΛΥΣ, ΚΙΘΑΡΙΣ, ΛΥΡΑ, ΦΟΡΜΙΞ, ΒΑΡΒΙΤΟΝ) συμβολίζει τό σύμπαν ή τό σώμα εκάστου Ηλίου. Αί τανυόμεναι καί τεινόμεναι χορδαί, τών οργάνων, συμβολίζουν διά τού αριθμού των τά επτά χρώματα τού φάσματος (τής ίριδος) καί τούς επτά ήχους τών συχνοτήτων τού ακτινοβολούντος λευκού- ηλιακού φωτός. Διά τούτο, όλα τά όργανα αναφέρονται ώς όργανα τού Απόλλωνος………
ο Απόλλων είναι ο Α= δυναμικός άρχων τού Σύμπαντος, ο δηλούμενος διά τών παλμών, οίτινες δονούν μέ συχνότητας τάς επτά ποιότητας τού φωτός, τού ήχου καί τού λόγου.”
(σ.209, Ύμνος είς Απόλλωνα, από τό βιβλίον Αποκωδικοποίησις Ύμνων Καλλιμάχου, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου, εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ 2000).

”υπεστηρίχθη καί διηυκρινήσθη η σχέσις τού Απόλλωνος Θεού, πρός τήν Λύραν καί τάς χορδάς της. Ο Θεός Απόλλων, ο σημαινόμενος Θεός Λόγος καί Θεός παλμός, συμβολίζει επίσης διά τής επταήχου κιθάρας τόν καθάριον Έλληνα Λόγον καί τήν Ελληνικήν Γλώσσαν, τήν ομολογουμένην διά τών επτά φωνηέντων, τών νοηματικών καί δυναμικών φορέων. Ο Θεός- Λόγος ή Απόλλων, ο έχων σχέσιν μέ τόν προφορικόν λόγον τού Έλληνος, είναι ο δονητής τών φωνητικών χορδών, πρός διατύπωσιν νοημόνων εκφράσεων.” (σ.210,Ύμνος είς Απόλλωνα, από τό βιβλίον Αποκωδικοποίησις Ύμνων Καλλιμάχου, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου, εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ 2000).

”είναι γνωστόν, ότι ο Θεός ΕΡΜΗΣ είναι ΕΡΟΣ+ΜΑΙΑ ή ΕΡ+ΜΗΣ ήτοι, η εμφάνισις τού Θεού ΕΡΟΥ= δυνάμεως φωτοενεργειών, έν τή ΜΑΙΑ ή ΜΗς= ορατή φύσει. Ο Ερμής, ώς υιός τού Διός καί τής Μαίας, είναι ο ίδιος, απ’ αρχής γενέσεως του, η επτάφωνος καί επτάηχος ηλεκτρική ακτινοβολία τών αστέρων, ολοκλήρου τού Σύμπαντος. Τό λεγόμενον, ότι πρώτος έθεσε τάς επτά χορδάς επί τής χέλυος, σημαίνει τήν πρώτην έκλαμψιν τών ηλίων κατά τήν γένεσιν τής ορατής φύσεως. Τό ΚΕΛΥΦΟΣ- ΧΕΛΥΦΟΣ τής ΧΕΛΥΟΣ είναι αυτό τό δομητόν σώμα τού σύμπαντος, τό οποίον κατά τήν πρώτην έκλαμψιν τών ηλίων έλαβε τάς τανυομένας- εκτεινομένας επτακτίνους καί επταφώτους, επταήχους καί επταλόγους ακτινοβολίας, ήτοι, τάς ονομαζομένας ΧΟΡΔΑΣ- ΟΡΔΑΣ = ροάς ουρανίων δυνάμεων. Ήρχισεν έκτοτε νά παίζη απαύστως η ουρανία Λύρα, χαρίζουσα τήν ζωήν τήν οποίαν ημείς σήμερον γνωρίζομεν καί καλούμεθα νά εν-νοήσωμεν έν πλήρη διανοία.” (σ.214, Ύμνος είς Απόλλωνα, από τό βιβλίον Αποκωδικοποίησις Ύμνων Καλλιμάχου, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου, εκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ 2000).

 

 

 

 

About the author

milt-man

Η ζωή δεν σταματά να αναζητά και να μαθαίνει. όταν ψάχνεις βρίσκεις και όταν βρεις, θέλεις κι άλλο. Το κι άλλο είναι αυτό που σου δίνει ζωή για λίγο ακόμα.